Innhold ungdomsskole

Algebra

Brøk 1

Denne leksjonen lærer deg å beherske grunnleggende brøkregning.

  • Brøker
  • Addisjon og subtraksjon
  • Blandede tall og uekte brøk
  • Multiplikasjon og divisjon

Brøk 2

  • Utvide brøk
  • Forkorte
  • Felles nevner
  • Omgjøring mellom blandede tall og uekte brøk
  • Brudden brøk

Areal

  • Areal og omkrets av rektangel, – parallellogram, trekanter, sirkel
  • Omgjøring av enheter

Volum

  • Omgjøring av enheter
  • Prise, Sylinder og Pyramide

Potenser

Potens og rot er nært knyttet til hverandre.
Del 1 omhandler potenser


Kvadratrot

Kvadratrot og andre røtter


Standardform og ti'er potenser

Vi regner med standardform og ti’er potenser


Algebra, regning med bokstaver

Introduksjon til algebra og bokstavregning:

  • Pluss og minus – gange og dele.
  • Faktorisere algebrauttrykk.
  • Løse opp paranteser

Faktorisering 1

Faktorisere tall og bokstavuttrykk


Faktorisering 2

  • Faktorisering
  • Forkorte brøker
  • Felles nevner
  • Kvadratsetningen
  • Konjugatsetningen

Prosent og vekstfaktor m.m

Praktisk bruk av prosentregning og bruk av vekstfaktor

Funksjoner

Proporsjonalitet

  • Proporsjonale størrelser
  • Omvendt proporsjonale størrelser

Funksjoner 1

  • Koordinatsystem
  • Lineære funksjoner
  • Stigningstall
  • Skjæringspunkter
  • Bruk av GeoGebra

Kalkulator, Regneark, GeoGebra

Kalkulator og regneark

  • Praktisk bruk av kalkulatoren
  • Bruk av regneark med Open Office og Excel
  • Bruk av GeoGebra

Likninger og ulikheter

Likninger - Oversikt over alle verktøy

Denne leksjonen gir deg en kort oversikt over alle verktøy eller regler som du må beherske for å kunne løse likninger. Du finner også referanser til hvor de enkelte teknikkene er gjennomgått i Basic Matte


Likninger 1

Introduksjon til likninger:

  • Flytt og bytt
  • Divisjonsregelen
  • Multiplikasjonsregelen

Kvadratiske likninger

Vi regner med kvadratiske likninger, det vil si med x i andre potens.


Lage likninger fra praktiske problem

Vi lærer å konstruere en likning basert på praktiske problemstillinger


Likninger med 2 ukjente

  • Likninger med 2 ukjente
  • Addisjonsmetoden
  • Innsettingsmetoden
  • Grafisk løsning
  • GeoGebra
  • Ikke-lineære likningssett

Likninger - Regning med formler

Vi regner med formler:

  • Rektangler
  • Trekanter
  • Sylinder
  • Energi

Likninger 2

Likninger med:

  • Parenteser
  • Sammensatt eksempler
  • Med brøk i flere ledd

Ulikheter

Vi regner med ulikheter


Ulikheter - Grafisk løsning

Vi løser ulikheter ved hjelp av grafisk løsning. Vi lager funksjoner ut av hver side på ulikheten, og plotter hver funksjon inn i et koordinatsystem. Løsningen leser vi av på grafen.

Geometri

Konstruksjon

Vi bruker passer og linjal til konstruksjon av vinkler og trekanter. Nedfelle normal og konstruere paralleller.


Pytagoras - Trekanter

Vi beregner sidene i en rettvinklet trekant ved hjelp av Pytagoras


Vinkler, trekanter og formlikhet

  • Måling av vinkler
  • Forskjellige typer vinkler
  • Forskjellige typer trekanter og vinkelsum
  • Formlike trekanter

Statistikk og sannsynlighetsregning

Mengder og mengdeoperatorer

  • Mengder
  • Union
  • Snitt
  • Mengdedifferanse
  • Den tomme mengde

Middelverdi, median og typetall

  • Middelverdi og gjennomsnitt
  • Median
  • Typetall
  • Sentraltendens

Sannsynlighetsregning 1

Første del av sannsynlighetsregning:

  • Utfallsrom
  • Komplimentære begivenheter
  • Uniform sannsynlighet

Tallbehandling

Tallbehandling

  • Mengder
  • Union
  • Snitt
  • Mengdedifferanse
  • Den tomme mengde

Avrunding og prefiks

  • Middelverdi og gjennomsnitt
  • Median
  • Typetall
  • Sentraltendens

Blandingsforhold og veien om EN

Første del av sannsynlighetsregning:

  • Utfallsrom
  • Komplimentære begivenheter
  • Uniform sannsynlighet

Målestokk og forhold

Målestokk på kart og arbeidstegninger

Økonomi

Regnskap, lån og sparing

  • Budsjett
  • Regnskap
  • Lån og sikkerhet
  • Nominell og effektiv rente
  • Serielån og annuitetslån
  • Sparing og beregning av renter

Eksamener

Eksamensoppgaver 10. klasse