Innhold ungdomsskole

Algebra

Brøk 1

Denne leksjonen lærer deg å beherske grunnleggende brøkregning.

 • Brøker
 • Addisjon og subtraksjon
 • Blandede tall og uekte brøk
 • Multiplikasjon og divisjon

Brøk 2

 • Utvide brøk
 • Forkorte
 • Felles nevner
 • Omgjøring mellom blandede tall og uekte brøk
 • Brudden brøk

Areal

 • Areal og omkrets av rektangel, – parallellogram, trekanter, sirkel
 • Omgjøring av enheter

Volum

 • Omgjøring av enheter
 • Prise, Sylinder og Pyramide

Potenser

Potens og rot er nært knyttet til hverandre.
Del 1 omhandler potenser


Kvadratrot

Kvadratrot og andre røtter


Standardform og ti'er potenser

Vi regner med standardform og ti’er potenser


Algebra, regning med bokstaver

Introduksjon til algebra og bokstavregning:

 • Pluss og minus – gange og dele.
 • Faktorisere algebrauttrykk.
 • Løse opp paranteser

Faktorisering 1

Faktorisere tall og bokstavuttrykk


Faktorisering 2

 • Faktorisering
 • Forkorte brøker
 • Felles nevner
 • Kvadratsetningen
 • Konjugatsetningen

Prosent og vekstfaktor m.m

Praktisk bruk av prosentregning og bruk av vekstfaktor

Funksjoner

Proporsjonalitet

 • Proporsjonale størrelser
 • Omvendt proporsjonale størrelser

Funksjoner 1

 • Koordinatsystem
 • Lineære funksjoner
 • Stigningstall
 • Skjæringspunkter
 • Bruk av GeoGebra

Kalkulator, Regneark, GeoGebra

Kalkulator og regneark

 • Praktisk bruk av kalkulatoren
 • Bruk av regneark med Open Office og Excel
 • Bruk av GeoGebra

Likninger og ulikheter

Likninger - Oversikt over alle verktøy

Denne leksjonen gir deg en kort oversikt over alle verktøy eller regler som du må beherske for å kunne løse likninger. Du finner også referanser til hvor de enkelte teknikkene er gjennomgått i Basic Matte


Likninger 1

Introduksjon til likninger:

 • Flytt og bytt
 • Divisjonsregelen
 • Multiplikasjonsregelen

Kvadratiske likninger

Vi regner med kvadratiske likninger, det vil si med x i andre potens.


Lage likninger fra praktiske problem

Vi lærer å konstruere en likning basert på praktiske problemstillinger


Likninger med 2 ukjente

 • Likninger med 2 ukjente
 • Addisjonsmetoden
 • Innsettingsmetoden
 • Grafisk løsning
 • GeoGebra
 • Ikke-lineære likningssett

Likninger - Regning med formler

Vi regner med formler:

 • Rektangler
 • Trekanter
 • Sylinder
 • Energi

Likninger 2

Likninger med:

 • Parenteser
 • Sammensatt eksempler
 • Med brøk i flere ledd

Ulikheter

Vi regner med ulikheter


Ulikheter - Grafisk løsning

Vi løser ulikheter ved hjelp av grafisk løsning. Vi lager funksjoner ut av hver side på ulikheten, og plotter hver funksjon inn i et koordinatsystem. Løsningen leser vi av på grafen.

Geometri

Konstruksjon

Vi bruker passer og linjal til konstruksjon av vinkler og trekanter. Nedfelle normal og konstruere paralleller.


Pytagoras - Trekanter

Vi beregner sidene i en rettvinklet trekant ved hjelp av Pytagoras


Vinkler, trekanter og formlikhet

 • Måling av vinkler
 • Forskjellige typer vinkler
 • Forskjellige typer trekanter og vinkelsum
 • Formlike trekanter

Statistikk og sannsynlighetsregning

Mengder og mengdeoperatorer

 • Mengder
 • Union
 • Snitt
 • Mengdedifferanse
 • Den tomme mengde

Middelverdi, median og typetall

 • Middelverdi og gjennomsnitt
 • Median
 • Typetall
 • Sentraltendens

Sannsynlighetsregning 1

Første del av sannsynlighetsregning:

 • Utfallsrom
 • Komplimentære begivenheter
 • Uniform sannsynlighet

Tallbehandling

Tallbehandling

 • Mengder
 • Union
 • Snitt
 • Mengdedifferanse
 • Den tomme mengde

Avrunding og prefiks

 • Middelverdi og gjennomsnitt
 • Median
 • Typetall
 • Sentraltendens

Blandingsforhold og veien om EN

Første del av sannsynlighetsregning:

 • Utfallsrom
 • Komplimentære begivenheter
 • Uniform sannsynlighet

Målestokk og forhold

Målestokk på kart og arbeidstegninger

Økonomi

Regnskap, lån og sparing

 • Budsjett
 • Regnskap
 • Lån og sikkerhet
 • Nominell og effektiv rente
 • Serielån og annuitetslån
 • Sparing og beregning av renter

Eksamener

Eksamensoppgaver 10. klasse