Innhold matematikk 1T

Algebra

Brøk 2

 • Utvide brøk
 • Forkorte
 • Felles nevner
 • Omgjøring mellom blandede tall og uekte brøk
 • Brudden brøk

N-terøtter

 • Kvadratrot
 • Bruk av kalkulator
 • Regler for multiplikasjon og divisjon
 • Kubikkrot
 • Sammenhengen mellom potens og rot N-terøtter
 • Potenslikninger
 • Potenser der eksponenten er brøk

Faktorisering 2

 • Faktorisering
 • Forkorte brøker ved hjelp av faktorisering
 • Felles nevner
 • Kvadratsetning
 • Konjugatsetning

Derivasjon og integraler

Grenseverdier

Leksjonen om grenseverdier er innledning til derivasjon og integraler. Grenseverdier når x går mot en fast verdi og når x går mot uendelig. Symbol for grenseverdi er lim


Derivasjon 1

 • Tangenter
 • Stigning/vekstfart
 • Definisjon av den deriverte
 • Derivasjon av konstanter og potenser

Derivasjon 2

 • Kvadratrot
 • Generelle regler
 • Ekstremalpunkt og ekstremalverdier

Derivasjon 3

 • Produktregelen
 • Brøkregelen

Derivasjon 4 og Kjerneregelen

 • Kjerneregelen

Funksjoner

Funksjoner 1

 • Koordinatsystem
 • Lineære funksjoner
 • Stigningstall
 • Skjæringspunkter
 • Bruk av GeoGebra

Funksjoner 2

 • Andregradsfunksjoner
 • Symetrilinje
 • Parable brøkfunksjoner
 • Hyperbel
 • Lineær regresjon
 • Regresjonsanalyse i GeoGebra

Funksjoner 3

 • Definisjonsmengde og verdimengde
 • Stigningstall
 • Gjennomsnittlig vekstfart
 • Momentan vekstfart
 • Regne ut stigning og funksjonsuttrykket

Geometri og Trigonometri

Pytagoras - Trekanter

Vi beregner sidene i en rettvinklet trekant ved hjelp av Pytagoras


Vinkler, trekanter og formlikhet

 • Måling av vinkler
 • Forskjellige typer vinkler
 • Forskjellige typer trekanter og vinkelsum
 • Formlike trekanter

Sinus, Cosinus og Tangens

 • Sinus
 • Cosinus
 • Tangens
 • Enhetssirkelen

Arealsetningen, Sinus- og Cosinussetningen

 • Arealsetningen
 • Sinussetningen
 • Cosinussetningen

Kalkulator, Regneark, GeoGebra

Kalkulator og regneark

 • Praktisk bruk av kalkulatoren
 • Bruk av regneark med Open Office og Excel
 • Bruk av GeoGebra

Kalkulator og 2. gradslikning

Viser hvordan du regner andregradslikninger på CASIO kalkulator


Grafisk framstilling på kalkulator

Denne leksjonen viser hvordan du kan vise funksjoner grafisk på kalkulator. Skjæringspunkter med aksene og mellom grafer.

Likninger og ulikheter

Likninger - Oversikt over alle verktøy

Denne leksjonen gir deg en kort oversikt over alle verktøy eller regler som du må beherske for å kunne løse likninger. Du finner også referanser til hvor de enkelte teknikkene er gjennomgått i Basic Matte


Kvadratiske likninger

Vi regner med kvadratiske likninger, det vil si med x i andre potens.


Likninger med 2 ukjente

 • Likninger med 2 ukjente
 • Addisjonsmetoden
 • Innsettingsmetoden
 • Grafisk løsning
 • GeoGebra
 • Ikke-lineære likningssett

Likninger - Regning med formler

Vi regner med formler:

 • Rektangler
 • Trekanter
 • Sylinder
 • Energi

Likninger 2

Likninger med:

 • Parenteser
 • Sammensatt eksempler
 • Med brøk i flere ledd

Likninger 3 - med brøker

 • Opp-ned regelen
 • Likninger med brøker
 • Parenteser i likninger
 • Sammensatt felles nevner, FN

Andregradslikninger

 • Andregradslikninger
 • ABC-regelen
 • Løsning med formel
 • Kalkulator og GeoGebra
 • Produktregelen
 • Faktorisering med nullpunktmetoden

Logaritmiske likninger og eksponential-likninger

 • Logaritmiske skalaer
 • Richters skala og desibel
 • Briggske logaritmer
 • Regneregler for logaritmer
 • Eksponentiallikninger
 • Potenslikninger

Ulikheter

Vi regner med ulikheter


Ulikheter - Grafisk løsning

Vi løser ulikheter ved hjelp av grafisk løsning. Vi lager funksjoner ut av hver side på ulikheten, og plotter hver funksjon inn i et koordinatsystem. Løsningen leser vi av på grafen.

Statistikk og sannsynlighetsregning

Mengder og mengdeoperatorer

 • Mengder
 • Union
 • Snitt
 • Mengdedifferanse
 • Den tomme mengde

Middelverdi, median og typetall

 • Middelverdi og gjennomsnitt
 • Median
 • Typetall
 • Sentraltendens

Sannsynlighetsregning 1

Første del av sannsynlighetsregning:

 • Utfallsrom
 • Komplimentære begivenheter
 • Uniform sannsynlighet

Sannsynlighetsregning 2

 • Valgtre
 • Mengder, snitt og union
 • Addisjonssetningen
 • Betinget sannsynlighet
 • Uavhengige begivenheter og produktsetningen

Tallbehandling

Tallbehandling

 • Mengder
 • Union
 • Snitt
 • Mengdedifferanse
 • Den tomme mengde

Avrunding og prefiks

 • Middelverdi og gjennomsnitt
 • Median
 • Typetall
 • Sentraltendens

Blandingsforhold og veien om EN

Første del av sannsynlighetsregning:

 • Utfallsrom
 • Komplimentære begivenheter
 • Uniform sannsynlighet

Målestokk og forhold

Målestokk på kart og arbeidstegninger

Eksamener

Eksamensoppgaver T-matte