Innhold P-matte
Pensum for 1P, 2P, 1P-Y og 2P-Y

Algebra

Brøk 2

 • Utvide brøk
 • Forkorte
 • Felles nevner
 • Omgjøring mellom blandede tall og uekte brøk
 • Brudden brøk

Areal og Volum

Areal av trapes

Sylinder:

 • Areal
 • Beregne høyden
 • Beregne radius
 • Beregne volum av stålet i et rør

Kjegle 
Areal og volum

Kule
Areal og volum


Potenser

Potens og rot er nært knyttet til hverandre.
Del 1 omhandler potenser


Kvadratrot

Kvadratrot og andre røtter


Standardform og ti'er potenser

Vi regner med standardform og ti’er potenser


Algebra, regning med bokstaver

Introduksjon til algebra og bokstavregning:

 • Pluss og minus – gange og dele.
 • Faktorisere algebrauttrykk.
 • Løse opp paranteser

Faktorisering 1

Faktorisere tall og bokstavuttrykk


Faktorisering 2

 • Faktorisering
 • Forkorte brøker
 • Felles nevner
 • Kvadratsetningen
 • Konjugatsetningen

Prosent og vekstfaktor m.m

Praktisk bruk av prosentregning og bruk av vekstfaktor

Funksjoner

Proporsjonalitet

 • Proporsjonale størrelser
 • Omvendt proporsjonale størrelser

Funksjoner 1

 • Koordinatsystem
 • Lineære funksjoner
 • Stigningstall
 • Skjæringspunkter
 • Bruk av GeoGebra

Kalkulator, Regneark, GeoGebra

Kalkulator og regneark

 • Praktisk bruk av kalkulatoren
 • Bruk av regneark med Open Office og Excel
 • Bruk av GeoGebra

Likninger og ulikheter

Likninger - Oversikt over alle verktøy

Denne leksjonen gir deg en kort oversikt over alle verktøy eller regler som du må beherske for å kunne løse likninger. Du finner også referanser til hvor de enkelte teknikkene er gjennomgått i Basic Matte


Likninger 1

Introduksjon til likninger:

 • Flytt og bytt
 • Divisjonsregelen
 • Multiplikasjonsregelen

Kvadratiske likninger

Vi regner med kvadratiske likninger, det vil si med x i andre potens.


Lage likninger fra praktiske problem

Vi lærer å konstruere en likning basert på praktiske problemstillinger


Likninger med 2 ukjente

 • Likninger med 2 ukjente
 • Addisjonsmetoden
 • Innsettingsmetoden
 • Grafisk løsning
 • GeoGebra
 • Ikke-lineære likningssett

Likninger - Regning med formler

Vi regner med formler:

 • Rektangler
 • Trekanter
 • Sylinder
 • Energi

Likninger 2

Likninger med:

 • Parenteser
 • Sammensatt eksempler
 • Med brøk i flere ledd

Likninger 3 - med brøker

 • Opp-ned regelen
 • Likninger med brøker
 • Parenteser i likninger
 • Sammensatt felles nevner, FN

Ulikheter

Vi regner med ulikheter


Ulikheter - Grafisk løsning

Vi løser ulikheter ved hjelp av grafisk løsning. Vi lager funksjoner ut av hver side på ulikheten, og plotter hver funksjon inn i et koordinatsystem. Løsningen leser vi av på grafen.

Geometri

Pytagoras - Trekanter

Vi beregner sidene i en rettvinklet trekant ved hjelp av Pytagoras


Vinkler, trekanter og formlikhet

 • Måling av vinkler
 • Forskjellige typer vinkler
 • Forskjellige typer trekanter og vinkelsum
 • Formlike trekanter

Statistikk og sannsynlighetsregning

Mengder og mengdeoperatorer

 • Mengder
 • Union
 • Snitt
 • Mengdedifferanse
 • Den tomme mengde

Middelverdi, median og typetall

 • Middelverdi og gjennomsnitt
 • Median
 • Typetall
 • Sentraltendens

Frekvenstabeller og histogram

 • Frekvenstabeller
 • Relativ frekvens
 • Kumulativ frekvens
 • Relativ kumulativ frekvens
 • Stolpediagram
 • Histogram

Sannsynlighetsregning 1

Første del av sannsynlighetsregning:

 • Utfallsrom
 • Komplimentære begivenheter
 • Uniform sannsynlighet

Sannsynlighetsregning 2

 • Valgtre
 • Mengder, snitt og union
 • Addisjonssetningen
 • Betinget sannsynlighet
 • Uavhengige begivenheter og produktsetningen

Tallbehandling

Tallbehandling

 • Mengder
 • Union
 • Snitt
 • Mengdedifferanse
 • Den tomme mengde

Avrunding og prefiks

 • Middelverdi og gjennomsnitt
 • Median
 • Typetall
 • Sentraltendens

Blandingsforhold og veien om EN

Første del av sannsynlighetsregning:

 • Utfallsrom
 • Komplimentære begivenheter
 • Uniform sannsynlighet

Målestokk og forhold

Målestokk på kart og arbeidstegninger

Økonomi

Regnskap, lån og sparing

 • Budsjett
 • Regnskap
 • Lån og sikkerhet
 • Nominell og effektiv rente
 • Serielån og annuitetslån
 • Sparing og beregning av renter

Lønn, skatt og feriepenger

 • Brutto og netto lønn
 • Timelønn, akkord, provisjon og overtid
 • Skatt og avgifter, MVA
 • Feriepenger

Prisindeks, KPI og kroneverdi

 • Prisindeks
 • Konsumprisindeks – KPI
 • Kroneverdi

Eksamener

Eksamensoppgaver P-matte